Zmiana oznaczenia literowego stawek podatku VAT

24 maja 2019

Aktualizacja

W związku z pojawiającymi się pytaniami od klientów, którzy używają obecnych stawek VAT w kasach fiskalnych, informujemy zgodnie z Ustawodawcą, że: „ Podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług.”Informujemy, że w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. (wszedł w życie z dniem 01.05.2019 r.) ws. kas rejestrujących zmianie ulegają oznaczenia literowe stawek podatku VAT. Oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, zmieniają się w następujący sposób:a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,

b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,

c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,

d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,

e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,

f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej.Aby zapewnić Państwu wsparcie, udostępniamy program do zmiany oznaczenia stawek VAT na naszych drukarkach. Program działa w środowisku WINDOWS (wymagany .NetFramework 4.0 i 4.5).

Dla Klientów, którzy korzystają z innego systemu operacyjnego niż WINDOWS, przygotowaliśmy rozkaz, którego wysłanie do drukarki wykona zmiany w oznaczeniu stawek VAT. Dla naszych klientów zostały przygotowane procedury użycia aplikacji i programu.Pobierz .NetFramework 4.0

Pobierz .NetFramework 4.5

Pobierz Procedurę

Pobierz Rozkaz

Pobierz Rozporządzenie w sprawie kas rejestrującychJednocześnie dla Klientów, którzy korzystają z naszych systemów kasowych (EuroPOS), przygotowywana jest aktualizacja naszych aplikacji, obejmująca powyższe zmiany w stawkach VAT. Szczegóły i terminy zostaną przekazane przez dedykowanych Państwu Opiekunów Handlowych.

W przypadku zapotrzebowania na usługę zmiany VAT w urządzeniach fiskalnych przez serwis Exorigo-Upos prosimy o kontakt z dedykowanymi Państwu Opiekunami Handlowymi lub Serwisowymi w Exorigo-Upos w celu uzgodnienia zakresu wsparcia. Równocześnie zwracamy się z prośbą o określenie zapotrzebowania na taką usługę w terminie do 7 czerwca. Rekomendujemy przeprowadzenie zmiany VAT w urządzeniach fiskalnych z pomocą udostępnionych narzędzi i poprzez operację zdalną lub z udziałem pracowników w placówkach handlowych. Ze względu na skalę prowadzonych projektów dotyczących zmian VAT przez serwis EU i czasochłonność tych operacji, zastrzegamy ograniczenia dostępności serwisu dla zmiany stawek VAT w ramach dedykowanej interwencji serwisowej w Państwa placówkach handlowych, które mogą wystąpić w określonych terminach.W przypadku pytań technicznych dotyczących narzędzi i dodatkowych konsultacji w zakresie zmiany VAT przygotowaliśmy infolinię oraz kontakt mailowy:

Telefon: +48 32 44 28 192,

linia dostępna PN-PT w godzinach 8:00 -17:00

Mail: stawkivat2019@exorigo-upos.pl

In connection with the regulation of the Minister of Finance of 29/04/2019 (enter into force with effect from 01/05/2019) on cash registers, the letter designations of VAT rates is due to change. Letter designations from „A” to „G” for tax rates or tax exemptions, assigned to the names of goods and services, changes as follows:

a) letter „A” – a basic rate of tax of 22% or 23% is assigned,

b) the letter „B” – a reduced tax rate of 7% or 8% is assigned,

c) the letter „C” – a reduced tax rate of 5% is assigned,

d) letter „D” – a reduced tax rate of 0% is assigned,

e) the letter „E” – a tax exemption is assigned,

f) letters „F” and „G” – other tax rates are assigned, including 0% (technical zero) in the case of taxable sales.In order to provide support to our clients, we provide a program to change the VAT rate markings on our printers. The program works in the WINDOWS environment (versions from XP, required .NetFramework 4.0 and 4.5). For customers who use a different operating system than WINDOS, we have prepared an order which will be sent to the printer to make changes to the VAT rate. We have prepared procedures for using the application and program for our clients.

At the same time, for customers who use our cash register systems (EuroPOS), an update of our applications is prepared, covering the above changes in VAT rates. Details and deadlines for implementation will be provided by dedicated sales assistants.

In the event of demand for a VAT change service in fiscal devices by the Exorigo-Upos service team, please contact the sales or service supervisors dedicated to you at Exorigo-Upos in order to agree the scope of support, at the same time we ask you to specify the demand for such service by the deadline of June 7th. We recommend VAT change in fiscal devices with the help of shared tools and through remote operation or using employees in retail outlets. Due to the scale of ongoing projects regarding VAT changes by the EU service team and the time-consuming nature of these operations, we reserve restrictions on the availability of the service team for changing VAT rates as part of a dedicated service intervention in your sales facilities or such restrictions may occur at certain times.In the case of technical questions regarding tools and additional consultations regarding the VAT change, we have prepared a helpline for our clients and an e-mail contact:

Phone: +48 32 44 28 192, available MON-FR between 8:00 and 17:00

Mail: stawkivat2019@exorigo-upos.pl

Programs and procedures will also be available on our website upostechnology.com dedicated to hardware products.

Attention:

Information for customers using our printers and a different than Exorigo-Upos cash register system – to pay attention to the need to check the setting of VAT rate markings in their cash system.