WSPÓŁADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

1 października 2019 roku w Warszawie zawarta została umowa o współadministrowanie przez:

 • Exorigo-Upos S.A., adres siedziby: Warszawa (01-230), ul. Skierniewicka 10 A, wpisaną
  do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000428347, NIP: 5252535950, REGON: 146251737;

 • FINTURE Sp. z o.o., adres siedziby: Warszawa (01-230), ul. Skierniewicka 10 A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635131, NIP: 5272778791, REGON: 365340724;

 • FINTURE.AI Sp. z o.o., adres siedziby: Warszawa (01-230), ul. Skierniewicka 10 A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000785939, NIP: 5252789627, REGON: 383352469.

Współadministratorzy są podmiotami powiązanymi kapitałowo i organizacyjnie, a także współpracują ze sobą w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań IT. Współadministratorzy należą do Grupy Kapitałowej Exorigo-Upos.

Współadministratorzy dążą do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony osób fizycznych
w związku ze Współadministrowaniem danymi osobowymi oraz minimalizacji ryzyka naruszenia praw lub wolności tych osób.

Współadministratorzy, uwzględniając art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej „RODO”), uregulowali procesy Współadministrowania danymi osobowymi.

OBOWIĄZKI STRON

Współadministratorzy zobowiązują się do współadministrowania danymi osobowymi Podmiotów Danych w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności
z postanowieniami RODO.

Współadministratorzy są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz do wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych służących ochronie danych osobowych, a także, w razie potrzeby, do aktualizacji takich środków. Środki takie powinny uwzględniać stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

Współadministratorzy zobowiązani są do sprawowania kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych przez Podmioty Trzecie.

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Podczas Współadministrowania danymi osobowymi, na każdym etapie ich przetwarzania, Współadministratorzy zapewniają Podmiotom Danych realizację praw przysługujących
im na mocy RODO, to znaczy:

 • prawa dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO,

 • prawa do sprostowania oraz uzupełnienia danych zgodnie z art. 16 RODO,

 • prawa do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO,

 • prawa do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO,

 • prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,

 • prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

WSPÓLNE UZGODNIENIA MIĘDZY ADMINISTRATORAMI

W ramach umowy o współadministrowanie, Współadministratorzy uzgodnili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności Spółka Exorigo-Upos S.A. jest odpowiedzialna za:

 • za wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z RODO w odniesieniu
  do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14;

 • prowadzenie działań mających na celu promocję produktów i usług własnych w celu pozyskania nowych klientów;

 • zawiadamianie Podmiotów Danych o Naruszeniach, zgodnie z art. 34 RODO;

 • zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu, zgodnie
  z art. 33 RODO;

 • za wypełnianie obowiązków wynikających z RODO w odniesieniu do wykonywania przez podmioty danych przysługujących im praw jest odpowiedzialny Exorigo-Upos S.A. Niezależnie od tego ustalenia podmiot danych może wykonywać swoje prawa również wobec pozostałych Współadministratorów, tj. FINTURE Sp. z o.o. oraz FINTURE AI Sp. z o.o., którzy przekażą żądanie Exorigo-Upos S.A., w celu zrealizowania żądania.

KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Współadministratorzy wyznaczyli wspólnego Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez:

 1. e-mail ochronadanych@exorigo-upos.pl,

 2. korespondencyjnie na adres Exorigo-Upos S.A. ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.